Avís legal

El titular del web www.viaempresa.cat (el “Web”) és la societat TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. (“VIA EMPRESA”), les dades d’identificació de la qual són les següents:

domicili social

C/ Sant Antoni, 42 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

cif

B-58.364.936

correu electrònic

info@viaempresa.cat

telèfon

info@viaempresa.cat

dades registrals

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 27546, foli 001 i fulla número B120808.

Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web i tenen per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a VIA EMPRESA, els seus serveis i/o activitats.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat i de Cookies​​​​​​​ quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les Condicions Generals d’Accés i Ús, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús i, en el seu cas, a qualssevol altres condicions que VIA EMPRESA estableixi a l’efecte al Web.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers, que (i) siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de VIA EMPRESA.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del Web.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies​​​​​​​ o, si s’escau, qualssevol altres termes o condicions recollits al Web, VIA EMPRESA es reserva el dret, a instància pròpia o de tercers, a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

VIA EMPRESA fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, VIA EMPRESA no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació o mecanisme del Web, es realitza sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Els comentaris fets pels usuaris o col·laboradors en qualsevol secció del Web només seran responsabilitat d’ells mateixos.

VIA EMPRESA no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de VIA EMPRESA incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, VIA EMPRESA no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que VIA EMPRESA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les Condicions Generals d’Accés i Ús, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (el “Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat i serveis de VIA EMPRESA.

En cap cas, l’enllaç significa que VIA EMPRESA avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut.

En el supòsit d’incompliment de qualssevol dels termes referits anteriorment, el Web Enllaçant haurà de suprimir l’enllaç al Web de forma immediata.

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (els “Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de VIA EMPRESA amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, VIA EMPRESA no es fa responsable del contingut i altres condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de VIA EMPRESA o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en el Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de VIA EMPRESA o dels seus llicenciants.

L'ús del Web per l'usuari no suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

Queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de VIA EMPRESA.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de VIA EMPRESA poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

Nul·litat

Si qualssevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Legislació aplicable

Les Condicions Generals d’Accés i Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Data d’actualització: Novembre de 2014